Ikimokyklinio ugdymo programa

  Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal individualią, pedagogų sukurtą Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaiko žingsneliai į rytdieną". Velžio lopšelio-darželio ugdymo veikloje išryškinamas kryptingas socialinio jautrumo ugdymas, vaiko kūrybingumo žadinimas, atsižvelgiant į kiekvieno polinkių ir gebėjimų, vaiko saviraiškos ir dvasinių poreikių tenkinimą, tautinės savimonės, sveikos gyvensenos nuo pat vaikystės skiepijimą, nuoširdžių tarpusavio santykių su bendraamžiais ir su suaugusiais ugdymą.

     Nuo 2008 m. integruojama programa ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija ikimokykliniame amžiuje", Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai". Nuo 2012 m. į ugdymo turinį integruojama emocinio intelekto programa ,,Kimochis".

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą